Etyka redakcyjna i zasady współpracy z autorami  

Zasady etyki redakcyjnej

Fundacja Oratio Recta przywiązuje najwyższą wagę do zasad etyki redakcyjnej i przeciwdziała niepożądanym praktykom publikacyjnym. Stosujemy w tym celu wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Autor (lub redaktor pracy zbiorowej) składający propozycję wydawnicza zobowiązany jest:

  • Zagwarantować oryginalny charakter dzieła;
  • Nie publikować pod nieswoim nazwiskiem
  • Nie wykorzystywać przy przygotowaniu publikacji ghostwriterów
  • Nie dopuszczać się plagiatów oraz autoplagiatów
  • Podać listę osób które przyczyniły się do publikacji dzieła wraz z informacja o ich wkładzie.

Zobowiązania te, po przyjęciu publikacji do druku, zostają zapisane w umowie miedzy wydawnictwem a autorem.


Wydawnictwo sprawdza wszystkie przekazane do publikacji materiały za pomocą oprogramowania antyplagiatowego. W przypadku stwierdzenia nierzetelności oraz niepożądanych praktyk publikacyjnych wydawnictwo informuje o tym odpowiednie podmioty. 

Zasady składania propozycji wydawniczych

Osoby zainteresowane publikacją książki w wydawnictwie Fundacji Oratio Recta prosimy o przesłanie propozycji na adres mailowy a.banaszek@oratiorecta.pl

w formie

zgłoszenia, które powinno zawierać zwięzły konspekt publikacji, informacje o szacowanej objętości publikacji oraz przewidzianych grafikach oraz ilustracjach.

lub

całej publikacji w jednym pliku wordowskim. 

Do propozycji warto dołączyć recenzje pracy (w formie kopii lub skanów), jeżeli były już sporządzane.

Prosimy o nieprzesyłanie w ramach zgłoszenia ilustracji i innych dodatków do publikacji.

Oceny publikacji dokonują osoby reprezentujące wydawnictwo we współpracy z Radą Naukową. Długość procesu weryfikacji zgłoszenia jest zależna od charakteru publikacji. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zadania autorowi dodatkowych pytań i wnioskowania o uzupełnienie treści zgłoszenia publikacji.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca

Osoby składające propozycje wydawnicze prosimy o opatrzenie ich adnotacją:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Oratio Recta z siedzibą ul. INŻYNIERSKA 3/7, 03-410 WARSZAWA, MAZOWIECKIE, dla potrzeb niezbędnych do oceny propozycji wydawniczej, procesu recenzenckiego i podjęcia decyzji dotyczącej wydania (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138.). Zostałem/am ponformowany/a, że ww. zgoda może być wycofana w każdym czasie pisemnie lub e-mailowo (na adres, na który była wysłana propozycja wydawnicza).

Procedura recenzowania

Monografie naukowe są przed publikacją kierowane do zrecenzowania przez co najmniej dwóch specjalistów z danej dziedziny naukowej, pochodzących z różnych ośrodków akademickich i posiadających co najmniej stopień doktora.

Przygotowanie materiałów do pracy redakcyjnej

W razie przyjęcia książki do druku prosimy Autora/Redaktora publikacji zbiorowej o przekazanie materiału do pracy.

W pakiecie należy umieścić:

a) maszynopis zgodny z wytycznymi wydawnictwa w wersji cyfrowej i edytowalnej formie,

b) folder z ilustracjami – każda ilustracja w formie odrębnego, opisanego pliku; folder powinien zawierać również listę ilustracji wraz z ich kolejnością oraz podpisami (pod miniaturą zdjęcia: tytuł/autor/licencja na jakiej jest udostępniana ilustracja/instytucja udzielająca reprodukcji i inne dane zgodne z wytycznymi ewentualnego licencjodawcy).

Przy zgłaszaniu autor jest zobowiązany do poinformowania wydawnictwa o dodatkowych kosztach mogących wiązać się z pozyskaniem licencji na wykorzystanie grafik, czy zdjęć.

c) wypełnioną ankietę osobową z adresem zgłaszającego, numerem NIP, Pesel, urzędem skarbowym, w którym rozlicza dochody

d) pisemne zgody na publikację ilustracji otrzymane od osób lub instytucji będących właścicielami praw do publikacji; 

 e) sugerowany podział materiałów i dodatkowe informacje dotyczące edycji tekstu (np. nietypowe czcionki, formę wyróżnienia rozdziałów/podrozdziałów)

strona tytułowa

dedykacja, podziękowania 

spis treści

wykazy skrótów i oznaczeń

wstęp/przedmowa

tekst główny z przypisami

aneksy

bibliografia

słowniki terminów

indeksy (ślepe)

wykazy ilustracji, tabel, itp.

streszczenia  

Materiały związane z promocją i dystrybucją książki 

Autorzy/redaktorzy prac przyjętych do publikacji są zobowiązani do dostarczenia:

a) notki na czwartą stronę okładki z informacją o książce (zostanie ona również wykorzystana na stronie www z ofertą książkową wydawnictwa)

b) notki biograficznej o Autorze/Redaktorze, która znajdzie się na okładce książki

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do redakcji ww. materiałów. 

Proces wydawniczy

Rozpoczęciem procesu wydawniczego jest moment podpisania umowy wydawniczej między Autorem/Redaktorem a Wydawnictwem. Załącznik do Umowy stanowi formularz podatkowy, który, po wypełnieniu, również musi zostać odesłany na adres wydawnictwa. 

Czas trwania procesu redakcyjnego jest zależny od formy i objętości publikacji, harmonogramu publikacji oraz planu wydawniczego przygotowanego przez wydawcę. Materiał, wraz z danymi kontaktowymi Autora/Redaktora naukowego, przekazywany jest redaktorowi prowadzącemu, odpowiadającemu za opracowanie redakcyjne książki i wszystkie związane z tym działania (skład, korekty itp.) aż do etapu druku. 

Za sprawy organizacyjne związane z procesem wydawniczym odpowiada (a.banaszek@oratiorecta.pl).

Po przygotowaniu wstępnej wersji publikacji autor ma prawo dokonania korekty. Dopuszczalne są poprawki do 1% objętości tekstu. Korekta nie może obejmować zmian układu tekstu.

Większe zmiany, a także te, które mogą wpłynąć na zmianę formy oraz kosztu wydania publikacji, wymagają akceptacji Fundacji Oratio Recta.

W pracach zbiorowych za korektę tomu odpowiada jego redaktor.

W przypadku braku wykonania korekty w zapisanym w umowie terminie, Wydawnictwo uznaje, że Autor/Redaktor akceptuje formę przedstawionej mu publikacji bez poprawek. Po korekcie autorskiej tekst publikacji jest ponownie sprawdzany przez korektora, a następnie przez redaktora prowadzącego. Na życzenie Autora ostateczna wersja przed drukiem przesyłana jest Autorowi do wglądu i akceptacji.

Indeks nazwisk przygotowywany jest przez wydawnictwo, po czym przedstawiany jest Autorowi/Redaktorowi do sprawdzenia poprawności zapisu nazwisk, uzupełnienia imion itp. (ale nie numerów stron).

Wydawnictwo zastrzega sobie pełną kontrolę nad procesem wydawniczym, w tym projektem publikacji, formatem, papierem, drukiem, oprawą, okładką, obwolutą oraz zdobnictwem.
Wydawnictwo ma pełna kontrolę nad sposobem promocji, sprzedaży, dystrybucji, a także przekazywaniem darmowych egzemplarzy okazowych.

Strony redakcyjne sporządzane są po zatwierdzeniu projektu okładki. Znajdują się na nich m.in. zapisy (dot. m.in. copyrightów, dofinansowania itp.), których treść określana jest precyzyjnie w umowach podpisanych z Autorem/Redaktorem czy instytucją dofinansowującą. Zmiana treści takich zapisów dopuszczalna jest wyłącznie na podstawie aneksów do odpowiednich umów. 

Zalecenia dla redaktorów naukowych prac zbiorowych

Redaktor naukowy tomu, stosując się do przedstawionych powyżej zasad umowy z wydawnictwem, określa zasady przygotowania i złożenia tekstu przez poszczególnych autorów. Redaktor naukowy jest zobowiązany do weryfikacji tekstów pod względem merytorycznym.
Redaktor naukowy współpracuje z redaktorem prowadzącym książkę z ramienia wydawnictwa, pośredniczy w kontaktach między autorami artykułów a wydawnictwem.

Całość materiału publikacji dostarcza wydawnictwu jej redaktor naukowy. Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).           
Każdy z autorów tekstów wchodzących w skład publikacji zobowiązany jest do ściągnięcia ze strony wydawnictwa wzoru odpowiedniego oświadczenia o zgodzie na publikację tekstu, uzupełnienia go w odpowiednich miejscach o:

a) imię i nazwisko;

b) adres (na który zostanie później wysłany egzemplarz publikacji po wydaniu);

c) tytuł tekstu;

d) tytuł całej publikacji zbiorowej;

i przesłania go na adres wydawnictwa. Teksty autorów, którzy do momentu sporządzania indeksów nie odeślą podpisanych oświadczeń, zostaną usunięte z publikacji.


W razie wątpliwości dotyczących etyki redakcyjnej lub zasad współpracy z autorami prosimy o kontakt z Sekretarzem Wydawnictwa p.ciszewski@oratiorecta.pl